Forslag til uttalelser

 

Reel rett til adopsjon for homofile

Homonettverket vil jobbe for at adopsjon skal bli et reelt alternativ for homofile som ønsker seg barn.

For at dette skal skje må norske myndigheter drive et aktivt informasjonsarbeid rundt homofile ektepars rettigheter overfor sine samarbeidsland. Homonettverket vil være en pådriver for dette arbeidet. De norske adopsjonsbyråene har en viktig rolle, og er på flere måter avgjørende for at homofile skal oppnå en reell adopsjonsmulighet. Homonettverket vil arbeide aktivt mot adopsjonsbyråene for at de skal samarbeide med land og organisasjoner som likestiller homofile og heterofile pars rett til å bli vurdert som adoptivforeldre.

I praksis er det slik at ingen av landene som norske adopsjonsbyråer samarbeider med i dag, lar homofile ektepar adoptere. Et land som Sør Afrika åpner for likestilling i sitt lovverk, men i praksis foretrekkes heterofile ektepar. Det norske adopsjonsbyrået Verdens Barn, som har Sør Afrika som samarbeidsland, forklarer dette med at så lenge det er lange køer med heterofile par som venter på adopsjon, vil verken homofile ektepar eller enslige bli tatt i betraktning.

Dette betyr i praksis at norske homofile ektepar pr i dag ikke kan benytte sin lovfestede rett til å bli vurdert som adoptivforeldre.

 

Holdninger læres i skolen!

Den siste tiden har regjeringen gått aktivt ut mot mobbing i skolen. Det har blant annet blitt slått ned på bruken av ”homo” i skolegården. Mobbing skal ikke finne sted og det er ved å forebygge og gi elevene gode holdninger at vi blir kvitt mobbingen i norsk skole.

I disse dager lages det nye grunnskolelærerutdanninger. Homonettverket mener at det er avgjørende at spørsmål knyttet til identitet, seksualitet og samliv får en sentral plass.

1. januar 2009 fikk vi ny ekteskapslov. Homonettverket mener at det må vises i undervisningen om samliv og seksualitet på alle trinn i utdanningssystemet vårt. Det er dessuten viktig at mangfoldet i befolkningen speiles i pensum i lærerstudiet. Det er viktig at ulike familiekonstellasjoner blir omtalt med respekt.

Det å være annerledes beriker samfunnet. En anerkjennelse av dette også i skolen vil være viktig for å utvikle et varmere og mer inkluderende norsk samfunn.

Homonettverket krever at Kunnskapsdepartementet sikrer at undervisningsmateriell og læreplaner på en god nok måte tar opp tema knyttet til identitet, seksualitet og samliv. Dette gjelder både for elever og lærerstudenter. Homonettverket forventer at dette også blir vektlagt i de nye grunnskolelærerutdanningene.

 

SKAPE ET SAMFUNN SOM MESTRER HIV

Antallet nydiagnostiserte med hiv i Norge nådde sitt høyeste nivå i 2008 med nær 300 tilfeller. Det er grunn til å tro at vi får tilsvarende statistikk for 2009. Regjeringen har lansert ny nasjonal hivstrategi, og uttalte i forbindelse med verdens aidsdag 2009 at vi må arbeide med å skape et samfunn som mestrer hiv: ”Et samfunn som møter sykdommen med åpenhet, som satser på forebygging, tilbyr effektiv medisin til alle som trenger det, inkluderer hivpositive i arbeidslivet, satser på forskning og tar internasjonalt ansvar.”

Homonettverket i Arbeiderpartiet vil rose regjeringen for å ha lansert en tverrsektoriell plan. I det videre arbeidet er det viktig at vi jobber på flere områder i samfunnet. Hiv er ikke lenger bare et medisinsk spørsmål, men også et spørsmål om sosial inkludering, om et inkluderende arbeidsliv, og om kunnskap om og holdninger til hiv i befolkningen. Skal vi lykke i dette arbeidet må det legges vilje og midler bak gjennomføring av tiltak presentert i den nasjonale hivstrategien 2009-2014. Strategiplanen inneholder mange viktige tiltak, men det er særlig noen tiltak som det er viktig at det prioriteres:

• I Norge har myndighetene delegert en viktig del av det forebyggende arbeidet til organisasjoner. Disse har jobbet flere år på feltet og har opparbeidet seg god erfaring med suksesskriterier i arbeidet. Regjeringen burde øke tilskuddet til organisasjoner som jobber med hivforbyggende arbeid slik at gode arbeidsmetoder kan videreføres og utvikles videre. Målrettet arbeid knyttet til forebygging blant MSM må intensiveres.

• Det er knyttet utfordringer både til lav kunnskap om hiv og negative holdninger i befolkningen. Det er særlig knyttet utfordringer til den yngre delen av befolkningen. Det burde derfor være økt fokus på hiv som del av undervisningen på skolen, for å øke kunnskap om hiv og jobbe holdningsfremmende slik at stigma omkring hiv bekjempes.

• Det har vært mye diskusjon knyttet til Straffelovens paragraf 155. Hivpositive selv opplever at paragrafen er stigmatiserende, og virker diskriminerende. Regjeringen må ta anbefalinger fra UNAIDS på alvor, og vurdere om paragrafen slik den er formulert og praktisert i dag er i tråd med de intensjoner som ligger bak den.