Vedtatt enstemmig på medlemsmøte i Homofile og lesbiske sosialdemokrater 13. desember 2005


DISKRIMINERINGSVERN FOR ALLE


Ved behandlingen av ny diskrimineringsombudslov og lov om etnisk diskriminering mv. gikk Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet og SV inn for at det norske diskrimineringsvernet må revideres slik at det kommer ”i tråd med internasjonale forpliktelser og vernet i EMK artikkel 14 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheters artikkel 26”. Regjeringen må følge opp dette arbeidet. Det norske antidiskriminerings- og likestillingslovverket må revideres slik at alle sikre det samme diskrimineringsvernet på alle samfunnsområder.

For homofile innebærer dette bl.a. en opprydning i arbeidsmiljøloven, kommuneloven, regnskapsloven, skoleloven og straffeloven. I tillegg må en generell likestillingslov selvsagt omfatte homofile. I arbeidsmiljøloven (Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) må dette innebære at man fjerner den stigmatiserende fremhevningen av homofil samlivsform ved ansettelse i stillinger i trossamfunn i § 13-1. I straffeloven må § 232, forbudet mot voldelig hatkriminalitet, også omfatte vold mot homofile og lesbiske. Menneskerettighetene må legges til grunn slik at alle som diskrimineres får samme grad av vern.