Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Homofile og lesbiske sosialdemokrater 9. mars 2005JA TIL YTRINGSFRIHET, NEI TIL HOMOHETS

Homofile og lesbiske sosialdemokrater – Arbeiderpartiets homonettverk – mener ytringsfrihet er en forutsetning for åpen meningsutveksling og demokrati. Samtidig må arbeidet mot homodiskriminering prioriteres høyere slik at enkeltpersoner og grupper får et reellt vern mot diskriminering og hets.

1. januar 2005 endret Sverige sin «Tryckfrihetsförordning» slik at den ikke bare rammer hets mot folk for deres nasjonalitet, hudfarge og etniske bakgrunn, men også for deres seksuelle legning. Det var bare Moderaterne som gikk imot lovendringen.

I Norge beskyttes homofile mot hets gjennom Straffelovens § 135 a. På bakgrunn av det som har skjedd i Sverige, har enkelte tatt til orde for en skjerping av loven her i landet. Etter vår mening vil det være et tilbakeslag for ytringsfriheten om det skjer. Vi tror det også vil være skadelig politisk, fordi de marginale miljøene som systematisk hetser homofile vil få bekreftet at de er ”forfulgte” og på defensiven.

Dessverre er det få eksempler på at Straffelovens § 135 a faktisk kommer til anvendelse. Det ser ut til at homohets har spesielt lav prioritet etterforskningsmessig. Personer som hetser homofile straffeforfølges ikke, og det politiske arbeidet mot homodiskriminering er lavt prioritert.

Det er meget kritikkverdig at Regjeringen har foreslått et nytt likestillings- og diskrimineringsombud uten at diskriminering av homofile er foreslått som en del av ombudets arbeidsområde.

Regjeringen har også foreslått å endre Diskrimineringsloven fordi det eksisterende rettsvernet mot rasisme defineres som «mangelfullt» og «utilstrekkelig» (Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) kap. 7.1). I sitt forslag til revisjon av det juridiske diskrimineringsvernet, finner Regjeringen det altså uproblematisk at et mangelfullt og utilstrekkelig vern opprettholdes for mennesker som diskrimineres på grunn av seksuell orientering. Vi reagerer negativt på at grupper som er utsatt for diskriminering, rangeres ulikt i lovverket.

Homofile og lesbiske sosialdemokrater mener:
  • Et nytt likestillings- og disikrimineringsombud må få ansvaret for å aktivt håndheve forbudet mot diskriminering av homofile.
  • Diskriminering av homofile og lesbiske må få samme prioritet som arbeidet mot kjønnsdiskrimering og rasisme.